ئاش و ئاش، (بوده‌ردا ده‌رمانه‌، بو كولا وێرانه‌..)

ئاش و ئاش
اكرم خالد عبدالكريم/سيد اكرم
(بوده‌ردا ده‌رمانه‌، بو كولا وێرانه‌..)
ئاش و ئاش..ئاش و ئاش
ئه‌م دچينه‌ كاروانى…ئه‌م هه‌مى دچينه‌ كروانى
دا بينينن هه‌ڤرانى…دابينين هه‌ڤرانى
هه‌ڤرانێ بێ دانه‌…هه‌ڤرانێ مه‌بێ دانىه‌
مالا مه‌ وێرانه‌…مالامه‌ وێرانه‌
ئاش و ئاش…ئاش و ئاش
دانێ مه‌ هات به‌لاش…دانێ مه‌ هات به‌لاش
سه‌ركردێن مه‌ هه‌مى جاش…به‌راهيێن مه‌ هه‌مى جاش
جاش باشن بمعاشن…جاش باشن بمعاشن
پێشمه‌رگه‌ ترماشن… پێشمه‌رگه‌ ترماشن
خوكوژن به‌لاشن… خو كوژن به‌لاشن
كار دكه‌ن، دخه‌بتن…كار دكه‌ن دخه‌بتن
بێ بها، بێ مه‌عاش…بێ بها، بێ مه‌عاش
مه‌دحه‌يه‌، نه‌دباشن…مه‌دحه‌يه‌، نه‌دباشن
بێ دورن، بێ ده‌ردور…بێ دورن، بێ ده‌ردور
دچن و هه‌لپاشن…دچن و هه‌ر لپاشن
دور دورا جاشايه‌…دور دورا جاشايه‌
بمه‌ربێران ئه‌و دخون…بمه‌ربێران ئه‌و دخون
ئه‌و گێژن، لپێشن، ده‌روێشن…ده‌روێشن
هزرێن وان نه‌ل سه‌رى، زكێ وان فه‌رده‌يه‌..فه‌رده‌يه‌
نه‌تێردبن، نه‌دروين….ناروينن
ئاش و ئاش…ئاش و ئاش
يا مه‌كرى، خر به‌لاش…خر به‌لاش
رێكا مه‌ خر سه‌همه‌…خر سه‌همه‌
ئارمانجه‌ك پروپويچ…پروپويچ
به‌رنامه‌ك، سترى و ستوك…سترى و ستوك
مالا مه‌ ل چيابو…مالا مه‌ ل چيا بو
قويتێ مه‌ گيا بو…قويتێ گيا بو
ئه‌م تێربوين، نه‌دبرسى …ئه‌م تێربوين
هه‌ڤكار بوين. دوستى بوين…هه‌ڤكار بوين
نوكه‌ ژى باژێرى…نوكه‌ ژى باژێرى
بقه‌سا خو جندينه‌….جندينه‌ و ل پێشين
ده‌ردێ مه‌ گرانه‌….مالا مه‌ وێرانه‌
دونيايه‌ دچيت پێش…جيهانا مه‌، دچيت پێش
ئه‌م ژى هه‌ر لپاشين…پشت وپشت، لپاشين..لپاشين
هه‌ڤرانێ مه‌، يێ خرشه‌…هه‌ڤرانێ مه‌، يێ خرشه‌
مالا مه‌ هه‌ر لپشته‌…مالامه‌ هه‌ر لپشته‌
رێكه‌كا وێرانه‌…شوپا مه‌ تالانه‌
دچين پاش، بوپاش دا…بو پاش دا
ئاش و ئاش…ئاش و ئاش
يا مه‌كرى، خربه‌لاش…چوينه‌ پاش، پاش..پاش و پاش
دلێ مه‌ بكوڤانه‌…مالا مه‌ وێرانه‌، وێران
رۆژا مه‌، دێ هه‌لێت…ناهه‌لێت، ناهه‌لێت
وه‌لاتێ مه‌ زيندانه‌، زيندانه‌
خرابه‌ك وێرانه‌، وێرانه‌
هه‌ردچين، پاش دا دچين، پاش دا دچين
كارێ مه‌ هه‌ر ره‌ڤه‌..دره‌ڤين
سه‌روكێن مه‌ دبێ سه‌رن، دبێ سه‌رن
هزرێن وان ڤالانه‌، زكێ وان هه‌مبانه‌
هه‌ردخون، تێرنابن…تێرنابن
ل مه‌ ژى خه‌لايه‌، برسينه‌ و به‌لاينه‌، به‌لاينه‌
خه‌لك دهێت، ئه‌م دچين …ئه‌م لپاش
هه‌ڤرانێ مه‌ لئاشه‌، لئاشه‌
يێ خرشه‌، نه‌دانه‌، بێ دانه‌
ئويته‌يه‌ك بێ دانه‌، بێ دانه‌
نه‌دبيت ئار…نابيت نان…نابيت نان
له‌وهه‌رما، كاردكه‌ين، برسينه‌…برسينه‌
ئاش و ئاش…ئاش و ئاش
شول دكه‌ين، كار دكه‌ين…هه‌ربه‌لاش..هه‌ربه‌لاش
گه‌ميا مه‌ لپاشه‌…لپاشه‌
بابێ مه‌ كه‌ڤنه‌ جاشه‌…ئه‌و جاشه‌
كاروانى ئه‌م هێلاين..ئه‌م هێلاين
دچيت پێش…ئه‌م لپاشن…لپاشن
نه‌باشين، نه‌باشين…ئه‌م جاشين…ئه‌م جاشين
كاروانيا، هه‌لايه‌…ئه‌و دچن بريا خوه‌..بريا خو
ئه‌م ژى هه‌رى، لپاشين….داماينه‌، به‌لاينه‌…به‌لاينه‌
ئاسته‌نگێن مه‌ دزورن…دزورن
رێكا مه‌ ئاسێيه‌…ئاسته‌نگه‌
رێگريێن مه‌، چ زورن…چ زورن
ده‌ردێ مه‌ گرانه‌..مالا مه‌ وێرانه‌…وێرانه‌
گوندينا هوين وه‌رن, باژێرى… گوهدار كه‌ن
چيروكا مه‌ درێژه‌…ئێشا مه‌ پر ئێشه‌، پر ئێشه‌
چيروكه‌ كێ دێ بێژم…حيكايه‌تێ ڤه‌گێرم
ئه‌م كوردين…ئارينه‌، ئارينه‌
ژ روبيشتا ئوراتويى، ميدينه‌
چيروك هزارى.. زه‌مانه‌، زوركه‌ڤنه‌…ياكه‌ڤنه‌
مه‌يدانا، مه‌ ڤالا، هه‌سپێى مه‌، ره‌هوانه‌، ره‌هوانه‌
مه‌ گوت بوژ بابكالا، ژباپيرا
مه‌ دگێرا و ڤه‌دگێرا، بو گه‌نج و جه‌حێلا، جه‌حێلا
گوهداركه‌ن، هوين بكێلن، هوين بكێلن
گايێن خوه‌ بجووت كه‌ن، بجووت كه‌ن
شوڤا خو بكێلن، بكێلان
خو پاش دا نه‌هێلن، نه‌هێلن
گه‌نجێن مه‌، خورتێن، خو پاش دا نه‌هێلن..نه‌هێلن
وارێ مه‌ به‌هه‌شته‌، به‌هشته‌
هوين بكێلن، داچينن..داچينن
خو پاش دا نه‌هێلن، هه‌رن پێش..هه‌رن پێش
وارێ مه‌ به‌هه‌شته‌، زه‌نگينه‌..زه‌نگينه‌
گه‌لێ مه‌ى زينديه‌، زينديه‌
په‌هله‌وان…فێهرسن، ناترسن..ناترسن
هشێن خوه‌ جه‌ماكه‌ن، جه‌ماكه‌ن
ل گوندا…ل باژێران…هوين كار كه‌ن، كاربكه‌ن
ئه‌ردێ خوه‌ ببه‌يارى نه‌هێلن، داچينن..داچينن
هزرێن خوه‌ سه‌راست كه‌ن
بيرا خوه‌ زه‌لال كه‌ن..زه‌لال كه‌ن
سه‌ركردێن مه‌، نه‌مێرن..نه‌مێرن… نه‌جامێرن…
مالا مه‌ خراب كر…وێران كر
ده‌رێ مه‌ ڤه‌كێشا…ڤه‌كێشا
برينا مه‌ پر كويره‌…يا كويره‌
لاوێن مه‌ ،وژدانن…گه‌نجێن مه‌ جوندينه‌، جوندينه‌
دچێن پێش…نه‌لپاشن…دباشن..دباشن
دوزا مه‌، ياهه‌قه‌، ئه‌م هه‌قين..ئه‌م هه‌قين
بێ به‌شين ، ماف خورين، مافێ مه‌ى خاريه‌…خاريه‌
ده‌ردێ مه‌ دژواره‌…دژواره‌
وه‌لاتێێ مه‌ به‌هشته‌..كوردستان به‌هشته‌…به‌هشته‌
ئاش و ئاش…دچين پێش، بچين پێش
پێش و پێش…بچين پێش
نه‌لپاش…دابچين پێش ..بچين پێش..
وه‌لاتێ مه‌، زوزانه‌، زوزانه‌
سالامه‌، بهاره‌، بهاره‌
نه‌وروز چوو ئاداره‌، ئاداره‌
دابژين…بكه‌ين كار…كاربكه‌ين..كاربكه‌ين
دوزا مه‌ يا هه‌قه‌…ئه‌م هه‌قين…ئه‌م هه‌قين
رێكا مه‌ دياره‌..دياره‌..دياره‌
وه‌لاتێ …به‌ياره‌، به‌ياره‌
دابچينن…داچينينن..داچينينن
ئاش و نه‌دچين پێش…ناچين پێش، لپاشين..لپاشين
دا ده‌ستان، تێك بگرين…زه‌ندێن خو تێك بگرين..تێك بگرين
نه‌مينينن..دا پاش دا نه‌مينينن…نه‌مينينن
ئاش و ئاش…نه‌به‌لاش..نه‌بلاش
نه‌پشت … پشت…نه‌لپاش…نه‌لپاش
– داخازا لێبورينێ ژ پێشمه‌رگه‌ى دكه‌م، ولاهى حه‌ز ژ هه‌وه‌ دكه‌م و بو هه‌وه‌ دبێژم و حه‌يرانى هه‌وه‌ مه‌، لێ مخابن خوره‌يا كه‌دا هه‌وه‌ خار و خوينا هه‌وه‌ ڤه‌خار…دووباره‌ لمن ببورن…!!

اكرم خالد عبدالكيرم/سيد اكرم/دهوك